[metaslider id="6529"]

Tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, sửa chữa và mở rộng kho lạnh